Vessøyneset Øst Vann og Avløpslag SA- VØVA

Her finner du oppsummering av nyhetene som har blitt publisert på førstesiden/ hjemmesiden over tid


Historikk oversikt/ kopi av nyheter publisert på forsiden:

25 Februar 2011: VØVA har gjennom de 2 oppnevnte forhandlingsdelegatene nå kommet svært nær en felles løsning som både Grunneiere, Entreprenør og et flertall av hytteeierne forventes å kunne enes om.


Styret i VØVA har gjennomgått tilbudet og anbefaler at hytteeierne takker ja til dette slik at prosjektet kan igangsettes fra april 2011.

 

Avtaleunderlag er mottat fra Grunneiere/ Entreprenør i perioden 17- 23 februar og er deretter oversendt hytteierne som beslutningsgrunnlag slik at den enkelte kan ta en endelig beslutning om deltakelse på de premiser som foreligger pr i dag. Som følge av titspunkt for mottak av beslutningsunderlag vil VØVAs deltakere måtte oversitte den tidsfrist Grunneiere opprinnelig har satt til 21 februar.

 

Avtalegrunnlag inklusive trasekart etc er distribuert medlemmene pr epost fortløpende.

 

****************************************************

15 januar 2011: Det er på ny framdrift i saken om etablering av vann og avløp. Informasjon er sendt pr epost til alle medlemmene av VØVA. Tilbudet fra Grunneierne finner du her:  

 

*****************************************************************

Juli/ August 2010: Sørensen/ Svantesen varsler igangsetting av regulering av boligområdet som skissert av deres representant på generalforsamlingen. VØVA har gitt innspill på forslag til igangsetting av regulering, se informasjon på Grimstad Kommunes hjemmeside: http://www.grimstad.kommune.no/Nyheter/Varsel-om-oppstart-av-planarbeid--Neset-Vessoya-ost-ved-Fevik/

 

Kopi av brev til arktekt Malde med VØVAs kommentarer er sendt pr epost til medlemmene.

 

August 2010: Tallaksen varsler omregulering av sin eiendom. De ønsker å bygge vei med parkeringsplass, bebygge "branntomt grunnmur" og anlegge offentlig strand og 2 offentlige parkeringsplasser. Detaljer finner du på Grimstad Kommunes hjemmesider: http://www.grimstad.kommune.no/Kommunale-planer/Planer-til-horingoffentlig-

 

1. juli 2010:Generalforsamlingen til VØVA  lørdag 3. juli kl 15
på hytta til Tomas Urnes

 

3. juni 2010. Underlag/ agenda for generalforsamling i VØVA den 3 juli kl 15:00 sendt medlemmene pr  epost.  Ta kontakt om du ikke har fått denne eposten

 

April- juni 2010. Se annet oppslag. Sørensen/ Svantesen har kommet med sitt eget tilbud om å etablere vann og avløp til hytteeierne som ønsker det. Fris for svar er satt til 11 juni. Kopi av epostkommunikasjon og tilbudene fra Sørensen/ Svantesen finner du her 

 

27. mai  2010. Styret har sendt ut foreløpig varsel om generalforsamling for VØVA SA den 3 juli 2010 kl 15:00

 

April 2010. Fellesmøte Grimstad kommune, Sørensen/ Svantesen og VØVA SA med mål om å komme til eninghet i forbindelse med utbygging av helårs vann og avløp for hytteierne på Vessøyneset. Kopi av forslag til møtereferat og epostkommunikasjon med Grimstad kommune finner du her

1. mars 2010. Infomail om avslag fra Svantesen på VØVAs tilbud

23 Februar 2010. Infomail til alle hytteeiere:
Mange delmål er nådd og nå gjennstår kun å komme til enighet med en eller begge grunneierne på Vessøyneset,- se detaljer i epost og vedlegg under flik Dokumenter

 

 

14 Januar 2010. Infomail til alle hytteeiere:

Kjære Hytteeiere,

Tusen takk for all tillit dere har gitt oss! Hele 27 av 28 hytteeiere som var med på forprosjektet vil være med på å realisere VØVA basert på de forutsetningene som skissert i fullmakten.

 

Det er utrolig gøy at så mange støtter opp om VØVA og vi gleder oss til å fullføre jobben vi har begynt på.

 

Til de av dere som ikke har klart å returnere signert fullmakt og samvirkekontrakt, bes om å gjøre det umiddelbart!

*************************************

Frist for endelig påmelding er svært nær. Pr kl 20:00 den 20 januar er antall hytteeiere som har bekreftet at de sender inn avtale/ fullmakt for deltakelse: 27

                      

14 Januar 2010. 
Informasjonsmøtet i Drammen er gjennomført og VØVA har tatt et steg videre- se infomail 12-01-2010 som er sendt alle deltakere .  Som etter forrige info-runde har responsen kommet umiddelbart, og slik Styret vurderer det har vi nå 20 deltakere som har signalisert at de er med og vil sende inn signert/ bindende avtale
innen fristen den 18 januar 2010.

19 desember 2009. 
Gledelig framdrift: Det er allerede 6 hytteeiere som har bekreftet at de vil delta og tilknytte seg anlegget på de skisserte premisser!

>Veldig viktig at alle så snart som mulig gir tilbakemeldinger til styret på
   videre deltakelse i   hovedprosjekt
>Om man ønsker å knytte seg til tilbudet om fibernett for TV/ Internett/ Tlf
   for detaljer, sewww.tel-ag.no
>Om man vil delta på annonsert informasjonsmøte onsdag 6 januar kl 19:00

 18 desember 2009. 
Ny informasjon er sendt alle på epost. Kopi av eposten finner du her

Vessøyneset Øst Vann og Avløpslag SA er nå registrert i foretaksregistret i Brønnøysund. Se info-mail og Dokumenter for detaljer

Tilbud fra entreprenørene er gjennomgått- Resultatet er positivt !

28 november 2009. 
> Infomail til alle: Bruk hjemmesiden for oppdatert informasjon 

> Har du noen gode bilder fra nærområdet, så send de til post@vessoya-va.org, så publiserer vi dem rundt på hjemmesidene

28 november 2009. 
> Infomail til alle: Bruk hjemmesiden for oppdatert informasjon 

> Har du noen gode bilder fra nærområdet, så send de til post@vessoya-va.org, så publiserer vi dem rundt på hjemmesidene

• 27 november 2009.
> Det er nå 27 hytteeiere som deltar og har innbetalt til forprosjektet. Veldig Bra!

> Miljøavdelingen hos Fylkesmannen har gitt positiv uttalelse til vår søknad om dispensasjon for å bygge ut vann og avløpsnettet. Avventer uttalelser også fra andre høringsinstanser. Vi håper at disse foreligger tidsnok til at Grimstad kommune kan få behandlet saken i januarmøtet.

> Vi har fått inn tilbud fra fire entreprenører. Tilbudene er under evaluering og tre av entreprenørene blir innbudt til oppklaringsmøter i nær framtid. Foreløpige analyser av innkommende tilbud sannsynliggjør at prosjektet kan realiseres innenfor de budsjettrammer som ligger i interimstyrets mandat.

 

> Vårt anlegg berører tre eksterne grunneiere utenom hytteeiendommene. Vi er avhengig av en avklaring med disse om rett til å legge ledningsanlegg over deres eiendommer. Representanter fra Interimsstyret vil ha møter med de tre grunneierne for å kartlegge ulempe og avklare spørsmål. Vi håper å komme til enighet med grunneierne slik at vi kan jobbe videre med prosjektet.

> Interimsstyret har jobbet mye med avklaring knyttet til valg av selskapsform for VØVA. Etter råd fra bl.a. Brønnøysundregistrene har valget falt på Samvirkeforetak.  Ved registring vil vi benytte navnet:

 

       Vessøyneset Øst Vann og Avløpslag SA


nærmere informasjon følger!

 

• 27 november 2009.

> Det er nå 27 hytteeiere som deltar og har innbetalt til forprosjektet. Veldig Bra!

 

> Miljøavdelingen hos Fylkesmannen har gitt positiv uttalelse til vår søknad om dispensasjon for å bygge ut vann og avløpsnettet. Avventer uttalelser også fra andre høringsinstanser. Vi håper at disse foreligger tidsnok til at Grimstad kommune kan få behandlet saken i januarmøtet.

 

> Vi har fått inn tilbud fra fire entreprenører. Tilbudene er under evaluering og tre av entreprenørene blir innbudt til oppklaringsmøter i nær framtid. Foreløpige analyser av innkommende tilbud sannsynliggjør at prosjektet kan realiseres innenfor de budsjettrammer som ligger i interimstyrets mandat.

 

> Vårt anlegg berører tre eksterne grunneiere utenom hytteeiendommene. Vi er avhengig av en avklaring med disse om rett til å legge ledningsanlegg over deres eiendommer. Representanter fra Interimsstyret vil ha møter med de tre grunneierne for å kartlegge ulempe og avklare spørsmål. Vi håper å komme til enighet med grunneierne slik at vi kan jobbe videre med prosjektet.

 

• 8 november 2009.
I tillegg til informasjon sendt rekommandert, har Interimsstyret summert opp status i en epost til deltakerne. Kopi finner du her

• 4 november 2009.
Forprosjektet har god fart og det er bla sendt ut rekommandert sending til alle deltakere og grunneiere mm med nabovarsel.

Viktig at ale henter dette og gir nødvendig respons til interimsstyret dersom noe er uklart.

Det er nå 26 hytteeiere som er bekreftet med på forprosjektet.  Det mao svært få som ikke deltar. Interimsstyret tar kontakt med de som ikke er med så langt for en avklaring- nå er muligheten der!

• 30 Okt 2009
Interimsstyret har hatt kontakt med Skatt Sør for å få avklart mulighetene til moms-refusjon. Her er henvendelsen

 • 26 Okt 2009
Viktig ny informasjon:

-Interimsstyret har sendt ut oppdatert informasjon til medlemmene pr epost, se kopi på "Infoskriv" og  "Dokumenter"
- Kopi av referat fra forhåndskonferanse med kommunene er lagt ut på "Dokumenter"

• 23 Okt 2009 
Forhåndskonferanse med kommunen er avholdt. Mye bra informasjon/ tilbakemeldinger. Referat publiseres når godkjent av kommunen

Det er nå 24 som er med på forprosjektet. 22 har betalt in kr 3.000,- og de 2 siste har bekreftet at betaling kommer.

 • 13 Okt 2009
-Vi skal ha møte med Grimstad Kommune 16/10 og satser på å få verifisert arbeid som er gjort så langt
-Rør- traseer er sjekket ut og digitalisert. Kopi av kart finner du her
-23 hytte-eiere har bekreftet deltakelse og 20 har pr dd innbetalt 3.000,-
-
Interimsstyret regner med at de 3 resterende er rett om hjørnet


• 7 sept 2009
-
Kontonummeret for innbetaling av forprosjektmidler var dessverre feil i eposten– det hadde sneket seg inn et   7 tall for mye. Korrekt kontonummer er: 1645.16.27728.

• 3 sept 2009
-
Infoskriv sendt på epost til alle hytte-eiere, dokumente finner du her
• 3 sept 2009
-Vessøyneset Øst Vann og Avløpslag - VØVA-  har etablert egen hjemmeside, www.vessoya-va.org og vi har en  felles epostadresse alle kan benytte, post(krøllalfa)vessoya-va.org .

Hjem
Historikk
Om oss
Kontakt oss
Dokumenter
Prosjektframdrift
Info-skriv

 

Lenker