Vessøyneset Øst Vann og Avløpslag SA- VØVA

Her finner du informasjon om hva VA-laget skal drive med, og hvem som deltar aktivt i styret i laget


Vessøyneset Øst vann og avløpslag - VØVA,  ble etablert sommeren 2009 for å ivareta ønske om etablering av et vann og kloakkanlegg for hyttene på Vessøyneset. Hytteeierne på Vessøyneset ønsker å få en forbedret situasjon med hensyn på avløp fra den enkelte hytte, og mange ønsker mulighet for å benytte hytta på helårsbasis. Dermed er det ønskelig med helårs vannforsyning og  tilsvarende avløp. Pr nå må dette realiseres ved at man bygger en privat løsning på området og knytter denne til det offentlige vann og avløpsnettet.

Samtidig ble det etablert et interimsstyre for å sikre framdrift i det videre arbeid med prosjektet. Interimsstyret skal også ivareta hytteeiernes interesser i forhold til Arendal og Grimstad kommune, utbyggere og andre relevante 3.parter.

Av praktiske hensyn har interimsstyret valgt å stifte laget og registrere det i Brønnøysundregistrene. Vessøyneset Øst Vann og Avløpslag SA er nå stiftet og registrert i Foretaksregisteret.

Foretaksnr er 894 855 282.

Laget er registrert som et samvirkeforetak - SA. Kopi av signert stiftelsesdokument, signert åpningsbalanse og vedtekter finner du på lenkene. Formalia i forbindelse med stiftelse av Laget krevde at det ble etablert et styre. Rent praktis har interimsstyret besluttet at Vegard Urnes er styreleder, og Helge Jordanger og Petter von Glasenapp er styremedlemmer. Har du spørsmål, kontakt styret, for adresser/ tlf etc klikk her

Interimsstyret jobber vederlagsfritt for alle hytteeierne, og man har besluttet at prosjekte kun dekker direkte utlegg i den innledende fasen. Det er pr oktober konstatert at styremedlemmene har nedlagt et meget stort antall timer for å få prosjektet framover.

Interimsstyret har som mål å få fram nødvendig beslutningsgrunnlagt til hytteeierne høsten 2009, se også informasjon som er distribuert til deltakerne 3.9.09 og arbeider på basis av følgende mandat:

Interimsstyrets mandat er å fremskaffe et beslutningsgrunnlag for hytteeierne på Vessøyneset vedrørende utbygging av et privat vann og avløpssystem. Sentralt for interimsstyret er at det skal arbeides med en løsning som fører til at flest mulig av hytteeierne ønsker å delta på utbygningen.

 

Beslutningsgrunnlaget er forslag til kostnadsfordelingsmodell for anlegget, konkret kostnadsestimat basert på tilbud fra 3-5 entreprenører, driftsform og forslag til vedtekter, samt forslag til prosess for prosjektering og bygging av vann og avløpsanlegget.

 

Beslutningsgrunnlaget er basis for stifting av et andelslag som skal stå for gjennomføring og drift av et helårs vann- og avløpsanlegg.

Pr høsten 2009 besto interimstyret  av følgende personer:

Leder:
Vegard Urnes,
Styremedlemmer:
Helge Jordanger,

Olav Uldal,
Petter von Glasenapp,

Teknisk rådgiver for interimsstyret:
Aquapartner v/ Rune Danneborg,

Felles epost til interimstyret er: post(krøllalfa)vessoya-va.org

Pr 2013 består styret av følgende:

Leder:
Vegard Urnes, epost vegard(krøllalfa)vessoya-va.org
Styremedlemmer:
Espen Halvorsen, epost:espen
(krøllalfa)vessoya-va.org
Petter von Glasenapp, epost:petter(krøllalfa)vessoya-va.org 

Teknisk rådgiver for styret:
Aquapartner v/ Rune Danneborg, epost via: post(krøllalfa)vessoya-va.org

Felles epost til styret er: post(krøllalfa)vessoya-va.org

Hjem
Historikk
Om oss
Kontakt oss
Dokumenter
Prosjektframdrift
Info-skriv

Torungen på natterstid

Lenker