Vessøyneset Øst Vann og Avløpslag SA- VØVA

Her finner du informasjon prosjektframdrift og rapportering


Pr juni 2013 er det meste av vann og avløpsanlegget levert og satt i drift. Det gjenstår kun noen mangler/ leveranser på de 2 holmene. Dette er planlagt ferdigstillet i starten av juli.

Pr november 2012 gjennstår det fortsatt at Heen Transport/ Heen Transport og Anlegg gjennomfører leveranse av anlegget i henhold til inngått kontrakt. Det er framforhandlet en tilleggsavtale som dekker hva Heen må gjøre for å sette anlegget i en slik stand at VØVA er villig til å ta over dette som et helårs vann og avløpsanlegg. Siste prognos for levering og mulighet for en overtakelsesforretning er 12 uker fra 22.10.2012, det vil si medio januar 2013

Pr januar/ februar 2012 er hovedleveransen betydelig forsinket og det er usikkerhet knyttet til når VØVA kan overta anlegget på veiene av hyttene. Mye av anlegget er leveringsklart, men det gjenstår problemer med avløp og motfall på trase 3, det vil si til 9 av hyttene og problemer knyttet til ferdigstilling av anlegg på de 2 Holmene i Arendal. Styret avventer tilbakemelding fra Heen Transport og Anlegg på hvordan dette skal løses. Ref for øvrig epost sendt ut til medlemmene.

Pr september 2010 er status at VØVAs arbeid foreløpig har stoppet opp som følge av grunneiernes varsel om regulering og ønske om å ta over prosjektet.

Pr oktober/ november 2009 jobber interimstyret med følgende (basert på mandatet som er presentert deltakerne):

    • Etablere digitalisert kartgrunnlag over prosjektet slik at dette kan distribueres deltakere, kommunen og potensielle entrepenører som blir invitert til å by på jobben/ prosjektet
    • Kontakt med grunneiere som blir berørt av prosjektet og bidra til at man får nødvendige tillatelser fra disse til å gjennomfører graving for rørtrasee etc.
    • Etablere forretningsdokumenter for laget slik at man kan formalisere prosjektet og muliggjøre kontrakt med entreprenør
    • Etablere kontakt med de forskjellige ansvarlige etater i Grimstad og Arendal kommune for å få nødvendig støtte til gjennomføring, bl.a. er det gjennomført en "forhåndskonferanse" med begge kommuner. Referat blir tilgjengelig så snart dette er godkjent av Grimstad og Arendal Kommune.
    • Forberede stiftelsesmøte hvor hytteeierne binder seg okonomisk/ juridisk til å delta i prosjektet, og bidra med nødvendige økonomiske midler for å sikre gjennomføringen av prosjektet.

Når vi starter realisering av vann og avløpsnett på Vessøyneset vil vi sørge for at oppdatert prosjektrapport og løpende framdriftsplaner blir tilgjengelig her på denne siden.

 

Hjem
Historikk
Om oss
Kontakt oss
Dokumenter
Prosjektframdrift
Info-skriv

 

Lenker