Vessøyneset Øst Vann og Avløpslag SA - VØVA

Nyheter:

Vår/ sommer 2013. Store deler av anlegget er på plass, og flere av hytteeierne har koblet seg på anlegget.  I løpet av sommeren ble de 2 holmene tilknyttet og gitt mulighet til å koble seg på helårs vann og avløp.

 

Styret har i løpet av høsten søkt å sluttføre leveransene fra Heen Transport. Dessverre har dette dratt ut i tid da man har hatt reklamasjoner på deler av leveransen fra Heen Transport. 

 

Styret håper at man får satt en endelig strek innen utgangen av 2013 

 

****************************************************************

Februar 2012: Som de fleste er kjent med er anlegget ytterligere forsinket og Styret i VØVA har ikke fått konkret dato for forventet overtakelse av anlegget. Mye er ferdigstillet, men det er vesentlig mangel på trase 3 + uavklart hva som skjer med Holmene. Se detaljer i epost fra styret.

 

26. Mai 2011. Entreprenør, Heen Transport, er i god gang med å etablere helårs vann og avløp til hyttene på Vessøyneset. Styret og Entreprenør henstiller alle til å følge parkeringsanvisinger i anleggsperioden da det ofte vil være avvik fra normal parkering. Viser i den forbindelse til epost til alle den 26 mai med kartskisse som gir info om midlertidige plasser

 

29. Mars 2011: Enighet mellom Grunneiere / Entreprenør og VØVA om utbygging av helårs vann og avløpsanlegg! Detaljer følger

 

25 Februar 2011: VØVA har gjennom de 2 oppnevnte forhandlingsdelegatene nå kommet svært nær en felles løsning som både Grunneiere, Entreprenør og et flertall av hytteeierne forventes å kunne enes om.


Styret i VØVA har gjennomgått tilbudet og anbefaler at hytteeierne takker ja til dette slik at prosjektet kan igangsettes fra april 2011.

 

Avtaleunderlag er mottat fra Grunneiere/ Entreprenør i perioden 17- 23 februar og er deretter oversendt hytteierne som beslutningsgrunnlag slik at den enkelte kan ta en endelig beslutning om deltakelse på de premiser som foreligger pr i dag. Som følge av titspunkt for mottak av beslutningsunderlag vil VØVAs deltakere måtte oversitte den tidsfrist Grunneiere opprinnelig har satt til 21 februar.

 

Avtalegrunnlag inklusive trasekart etc er distribuert medlemmene pr epost fortløpende.

 

****************************************************

15 januar 2011: Det er på ny framdrift i saken om etablering av vann og avløp. Informasjon er sendt pr epost til alle medlemmene av VØVA. Tilbudet fra Grunneierne finner du her:  

 

*****************************************************************

Juli/ August 2010: Sørensen/ Svantesen varsler igangsetting av regulering av boligområdet som skissert av deres representant på generalforsamlingen. VØVA har gitt innspill på forslag til igangsetting av regulering, se informasjon på Grimstad Kommunes hjemmeside: http://www.grimstad.kommune.no/Nyheter/Varsel-om-oppstart-av-planarbeid--Neset-Vessoya-ost-ved-Fevik/

 

Kopi av brev til arktekt Malde med VØVAs kommentarer er sendt pr epost til medlemmene.

 

August 2010: Tallaksen varsler omregulering av sin eiendom. De ønsker å bygge vei med parkeringsplass, bebygge "branntomt grunnmur" og anlegge offentlig strand og 2 offentlige parkeringsplasser. Detaljer finner du på Grimstad Kommunes hjemmesider: http://www.grimstad.kommune.no/Kommunale-planer/Planer-til-horingoffentlig-ettersyn/Forslag-til-reguleringsendring-for--Vessoya-Vessoyneset-omrade-A16/

 

2014:

Innkalling til ordinær generalforsamling 6 juli kl 16:00. Se epost sendt direkte til medlemmene 

2013:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 20 november 2013
kl 20:00 i  Slemdalsveien 72, 4 etg
2013:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 20 november 2013
kl 20:00 i  Slemdalsveien 72, 4 etg. på Vindern i Oslo

På den ekstraordinære generalforsamlingen blir følgende å behandle:

1.Gjennomgang av leveranser fra Heen Transport til VØVA fram til dags dato
2.Krav fra Heen Transport
3.Reklamasjoner fra VØVA og Grunneiere
4.Styrets forslag til håndtering av saken.
5. Forslag til avstemning:
a. VØVA opprettholder krav om utbedringer og avventer betaling til motparten har gjennomført utbedringer
b. VØVAs medlemmer aksepterer krav fra Heen Transport om ikke å utbedre reklamasjoner, akseptere anlegget som levert og utbetale sluttfaktura.
6. Valg av nytt styremedlem. Espen Halvorsen har bedt om avløsning.

Som det framgår av utsendt epost til alle medlemmene er det fortsatt utfordringer med leveransene fra entreprenør slik at man ikke har sett det som mulig å avslutte kontrakten og gjennomføre et endelig sluttoppgjør.

 

 ************************

Entreprenør er nå helt i sluttfase med leveransene til VØVA; Det er kun tilkobling av holmene som gjenstår. Dette forventes å bli i orden nå i første halvdel av juli. Parallelt er VØVA og Heen Transport i ferd med å få på plass siste del av sluttoppgjøret.

*************************

I påsken koblet de første hytteeierne seg på anlegget og fikk tilgang til vann og avløp. Veldig bra!

*************************

Pr 20 desember gjennomførte styret en befaring og overtakelsesforretning med Entreprenør Heen Transport AS.  VØVA tok over anlegget med forbehold om at noen mangler ble utbedret.  Entreprenør satte anlegget i drift og den enklete hytteeier kunne koble seg på så snart man ville.

2012:

Status pr 4 november 2012:

Sommeren er passert, og vinteren står for døren. Som de fleste har registrert, gjenstår fortsatt arbeider på  vann- og avløpsanlegget før VØVA kan ta over dette fra entreprenør Heen Transport AS, Heen Transport og Anlegg.

For å få til en løsning ble det etter generalforsamlingen satt i gang et arbeid hvor teknisk rådgiver fra Heen Transport, Asplan Viak og VØVAs rådgiver Aquapartner gikk sammen for å søke å finne en felles løsning for å få anlegget i en slik stand at VØVA er villig til å ta over.

Partene har i løpet av høsten kommet fram til et felles forslag og både Heen Transport AS- Heen Transport og Anlegg og styret i VØVA har signert på en avtale om hva som må gjøres for å få et helårs vann og avløpsanlegg til hyttene, inklusive hyttene på holmene.  Avtalen ble signert  den 22/10/2012. Entreprenør har anmodet om 12 uker for å ferdigstille, og VØVA har akseptert dette.

Oppfølging av arbeidene og utbedring av mangler, bla i forhold til frostsikring følges opp av Asplan Viak ved Terkelsen. De innestår for prosjektering og at arbeidene blir i henhold til kontrakt.

Styret minner igjen om at alle må vente med å koble seg på anlegget til dette er formeldt godkjent og tatt over. Eventuelle avvik fra dette kan få vesentlige konsekvenser.

Noe du lurer på? Ta kontakt med styret på epost/ telefon

*********************************************************************************

Styret minner om ordinær generalforsamling. Etter beslutning på dagens ekstraordinære generalforsamling ble det godkjent at denne avholdes søndag 29  juli kl 12:00

Styret kommer tilbake med detaljer og lokalisering pr epost

***********************************************************

Sluttlevering av komplett anlegg er fortsatt uavklart og forsinket, ref epost. 

Som følge av at VØVA ikke har fått til en enighet med Heen Transport AS om inspeksjon av levert kvalitet i henhold til kontrakt og VA- normer etc., og mulighet for overtakelse/ delovertakelse av anlegget har styret innkalt til ekstraordinær generalforsamling mandag 18 juni kl 19:00. Albums gt 15, i Drammen ( Trysilhus kontorer)

Agenda:
1)
Status på gjennomføring av kontrakt med Heen Transport AS og veien videre.
2) Mandat til styret for å gjennomføre/ håndtere kontrakten med Heen Transport iht skisse presentert av styret  

De som ikke kan delta i Drammen kan gi fullmakt til styret eller medlem eller evnetuelt delta pr telefon. (Ta kontakt på epost for telefonnr) 

Sluttlevering av komplett anlegg er forsinket og VØVA avventer tilbakemelding fra Entreprenør på når anlegget kan ferdigstilles i henhold til kontrakt.

2011:
26. mai 2011. Prosjektet i full gang. vær obs på graving/ maskiner etc og redusert parkering, se epost.

29. Mars 2011: Det er nå enighet mellom Grunneiere og deres entreprenør og VØVA om tilbud og kontrakt for realisering av helårs vann og avløpsanlegg!

Styret distribuerer kopi av avtale og bekreftelse pr epost til medlemmene i dag.

*********************************************************************************

Representanter for VØVA og hytteeierne på Vessøyneset har hatt møte med Grunneierne, Sørensen og Svantesen. Resultat av møte 7. desember er et nytt tilbud mottatt fra Grunneierne.

Styret i VØVA anbefaler at Hytteeierne går videre med dette.

Tilbudet er distribuert alle medlemmene av VØVA for gjennomgang, kommentar og tilbakemelding til VØVA om aksept.

**********************************************************************************

Prosjektet "Helårs Vann og avløp" står pt på "hold" mens vi venter på grunneierne og deres regulering mm. http://www.grimstad.kommune.no/Nyheter/Varsel-om-oppstart-av-planarbeid--Neset-Vessoya-ost-ved-Fevik/

Generalforsamling ble avholdt som planlagt. Det var meget bra oppmøte. Referat fra møtet er distribuert medlemmene.

Møtet holdes på hytta til Thomas Urnes

3 Juni  2010: Vi minner om generalforsamling i VØVA SA. Møtet holdes 3 juli kl 15 på Vessøyneset. Vi kommer tilbake med endelig beskjed på hvor/ hos hvem møtet holdes. Agenda er sendt den enkelte medeier i VØVA SA pr epost. Kopi finner du her. Sakspapirer deles ut på møtet.

Juni 2010: Status i forhold til å få til en avtale med de fastboende grunneierne, Sørensen og Svantesen.

Som de fleste har sett i epostinformasjon har VØVAs styre ikke kommet i mål med en avtale med grunneierne på Vessøyneset,
Tobias og Thomas Sørensen og Vigdis Svantesen.

Sørensen og Svantesen planlegger et større utbyggingsprosjekt med ca 80 boligenheter på sine eiendommer. I den forbindelse vil det bli nødvendig med både offentlig vann og avløp samt offentlig vei; -ref informasjon i eposter fra Sørensen/ Svantesen

Grunneierne, representert ved Tobias og Thomas Sørensen og Vigdis Svantesen har nå kommet med et mottilbud til hver enkelt av hytteeierne, og har signalisert at de ikke ønsker å etablere vann og avløp sammen med VØVA SA.

Tilbudene og epostkommunikasjon fra Sørensen/ Svantesen finner du her

**********************************************************************************

Hjemmeside for felles informasjon om løpende utvikling av Vann og Avløpsprosjektet på Vessøyneset.

Interimstyret/ det etablerte styret i VØVA SA  jobber fortløpende med prosjektet. En av oppgavene er å orientere hytteeiere og fastboende i nedslagsfeltet for prosjektet, og selvfølgelig andre som er interessert i prosjektet. Her er nytt om framdrift, gode nyheter, kommende møter, viktige dokumenter etc.

Slik styret vurderer det, har forprosjektet blitt gjennomført godt innefor det mandat interimsstyret har hatt å forholde seg til. Pr januar 2010 anser vi at hovedprosjekt er i oppstart. 

16/01/2010 har 22 hytteeiere gitt melding om at de ønsker å delta innenfor den skisserte rammen. Det foreligger gode tilbud fra 3 entreperenører, og styret regner med at man skal få til en endelig avtale med grunneierne som er til beste for både grunneiere og hytteeiere.

Totalt har 28 hytteeiere betalt inn kr 3000,- hver til forprosjektet.

På hjemmesiden finner du nå det som er av publisert informasjon (om du navigerer deg rundt på de forskjellige sidene). 

Interimsstyret vil  løpende videreutvikle denne hjemmesiden slik at den gir alle oppsitterne det de trenger av informasjon om prosjektet på en enkel måte.

For at kommunikasjon skal flyte lettest og rasket ønsker interimsstyret primært å benytte epost og hjemmesiden. Vi oppfordrer alle til løpende og sende informasjon om endring på epost adresse, telefon og postadresse. Det er viktig at vi kan nå dere når viktig informasjon skal ut.
Send info til post(krøllalfa)vessoya-va.org

Interimstyrets deltakere:
Leder:
Vegard Urnes, epost vegard(krøllalfa)vessoya-va.org
Styremedlemmer:
Helge Jordanger, epost:
helge(krøllalfa)vessoya-va.org
Olav Uldal, epost:olav(krøllalfa)vessoya-va.org
Petter von Glasenapp, epost:petter(krøllalfa)vessoya-va.org 

Teknisk rådgiver for interimsstyret:
Aquapartner v/ Rune Danneborg, epost via: post(krøllalfa)vessoya-va.org

Felles epost til interimstyret er: post(krøllalfa)vessoya-va.org

Når du skal benytte epostadr: bytt ut krøllalfa med @

Har du synspunkter om denne hjemmesiden, eventuelt om du har god kompetanse i å utvikle hjemmesider, så ta kontakt med Petter, epost petter(krøllalfa)vessoya-va.org eller telefon 91324516

Hjem
Historikk
Om oss
Kontakt oss
Dokumenter
Prosjektframdrift
Info-skriv

VØVA har som målsetning å få et bedre og rent nærmiljø. 
Prosjektet vil bidra til å ta vare på miljøet i kommunene og vårt eget nærområde
.

                

La oss få bort utslipp   og  diverse do-løsninger

Vinteropplag

 

 

 

 

 

Lenker