Kopi av e-post til sendt alle 18/12/2009:

 

Kjære Hytteeiere,

Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves!

Tiden går alltid litt fortere enn man planlegger, noe vi i VØVA interimsstyret har erfart denne høsten. Ambisjonen var å oversende et kvalitetssikret kostnadsanslag på bygging av anlegget i slutten av november. Grunnen til at det først kommer nå er at interimsstyret og rådgiver Aquapartner AS har hatt behov for å kvalitetssikre mottatte tilbud.

Mye er avklart siden sist og vi kan nå gi en ny status for prosjektet.

1)      Entreprenørtilbud

Interimsstyret har sammen med Aquapartner mottatt og vurdert fire ulike tilbud fra Olav Lindstøl AS, Skanska Norge AS, Agder Trafikksystemer AS og Arne Olav Lund AS. Etter første evalueringsrunde ble det avholdt avklaringsmøter med de tre førstnevnte. 

Det er også innkommet tilbud på trykkavløpsløsning med separat pumpe ved hver hytte og tilbud basert på størst mulig grad av selvfall. Vi har hittil jobbet mest med avklaring rundt selvfallsløsningen.

Mottatte tilbud er justert i forhold til informasjon som er innhentet og man har har kommet fram til sammenlignbare kostnader. Differansen mellom høyest og lavest pris er kun ca 2%. Det vitner om at alle har jobbet seriøst med prosjektet og at vi har truffet riktig markedspris. I kombinasjon med høy kvalitet på den tekniske dokumentasjonen som ble utsendt.

Tilbud for utførelse av vann- og avløpsnettet er komplett og omfatter hele anlegget fra tilknytning på offentlig nett i Arendal og fram til hyttevegg/tomtegrense, som fremgår av tegning i nabovarsel. Sammenligninger vi prisene for den del av anlegget som ble presentert i sommer er mottatte tilbud ca NOK 600 000 – 700 000 eks mva lavere.

 

2)      Teknisk løsning

Vi har som nevnt fått inn tilbud på alternative løsninger, trykkavløp og selvfall. Trykkavløp baserer seg på at hele avløpsnettet er satt under trykk med pumpe ved hver hytte. Dette er for en stor del kombinert med grunne grøfter og ledninger med varmekabel. Mange hyttefelt bygges i dag ut basert på denne løsningen. Mer info på www.absgroup.no. Vi har tilbud på trykkavløpsløsning som er rimeligere enn alternativet med selvfall. Aquapartner har gitt oss innspill som tilsier at drifts og vedlikeholdskostnader i det lange løp, samt begrenset erfaringsdata over lengre tid, gjør at vi løper en større risiko med en trykkavløpsløsning.   I tillegg vil dette definitivt kreve en forsterking av strømnettet.

Det alternativet som vi har lagt til grunn er basert på at alle hytter får avløp med selvfall. Unntatt er de to eiendommene i yttergrensen, felt G og H, som krever egne pumper. Alle har avløp til en felles pumpestasjon med dobbelt sett pumper, som trykker kloakk ut til offentlig nett. Løsningene for de private stikkledningene vil variere med topografi og dybde til fjell. Noen klarer seg med grunne isolerte grøfter mens andre må ha tilskuddsvarme med kabel. Vi har lagt opp til at den enkelte hytteeier er ansvarlig for drift og vedlikehold av egen stikkledning. Tilkobling av varmekabel i den enkelte hytte hviler på den enkelte. Vi gjør oppmerksom på at kostnadene med drift av slik løsning er svært begrenset og den enkelte kan selv velge å stenge av vannet i den selvlensende stoppekran ved tilknytningspunktet på fellesledning.

 

 

3)      Grunneierne 

Det gjenstår avklaring med grunneiere Sørensen, Svantesen og Terjesen (berørt grunneier i Arendal for tilknytningen). Vi har et godt håp om å komme fram til hensiktsmessige avklaringer med alle slik at prosjektet kan realiseres i henhold til ønsket plan.

 

4)      Status dispensasjonssøknad

Miljøavdelingen hos Fylkesmannen har gitt positiv uttalelse til vår søknad om dispensasjon for å bygge ut vann og avløpsnettet. Kystverket har også gitt tilslutning med en del betingelser vi må oppfylle ved kryssing av kanalen. Vi har ikke fått det bekreftet, men håper at Grimstad kommune kan få behandlet saken i januar.


5)      Nabovarsler og innsigelser

Det har ikke kommet innsigelser av betydning fra andre enn berørte grunneiere etter utsendt nabovarsel av tiltaket. Disse må være avklart før igangsettingstillatelsen sendes.

 

6)      Skattesøknad

Interimsstyret har sendt en søknad til Skatt Sør om å bli forhåndsregistrert i Merverdiavgiftmanntallet for å få refundert moms på anlegget. Interimsstyret mener det er overveiende sannsynlig at VØVA blir registrert i manntallet.

 

7)      Registrering av VØVA 

Det har vært viktig å få en avklaring om momsfritak på investeringen (se pkt 6).  For å få en reell behandling av søknaden må det stå en registrert virksomhet bak. Interimstyret har derfor valgt å etablere Vessøyneset Øst Vann og Avløpslag SA (VØVA) som et Samvirkeforetak i Brønnøysundregisteret. Foreløpig er det interimsstyret som er styremedlemmer i VØVA SA. Meningen er at Samvirket skal utvides med de som vil delta i realiseringen av prosjektet. Hytteeierne vil selvfølgelig få anledning til å endre sammensetningen av styret når det formelt blir vedtatt å bygge anlegget.

 

8)      Fiber og strøm

Interimsstyret har ført diskusjoner med Tel-AG, leverandør av telefoni, internett og radio/TV via Get. Tel-AG er interessert i å legge ned fordelingsnett i bakken inne på feltet der vi graver grøfter. Gitt at et minimum antall (ca 15) vil de strekke ledninger på stolperekke langs veien ut til Vessøyneset. Tilkoblingskostnaden for den enkelte hytteeier vil være kr 2990 + månedlige avgifter til abonnement. Se www.tel-ag.no for mer informasjon.  Vi setter pris på om de av hytteeierne som er interessert i fibertilkobling, vennligst underretter interimsstyret om dette.

Interimstyret har også vært i dialog med Agder Energi vedrørende det vi oppfatter er manglende kapasitet i nettet. Vi oppfatter at nettet må forsterkes og mener at det er naturlig at   deler av/hele lavspentfordelingen i luftstrekk saneres og legges i grøft. Hittil oppfatter vi at AE er svært tilbakelent og ikke deler våre synspunkt. Interimstyret jobber videre mot AE i denne saken. Til orientering har vi i entreprisekostnaden lagt inn trekkerør for evt senere framføring av bakkenett.

 

9)      Status økonomi forprosjekt

Når det gjelder økonomi så har vi NOK 2 500 tilgjengelig for å dekke kostnader før det besluttes at anlegget igangsettes. Totalt har det blitt innbetalt NOK 81 000 til forprosjektet. Hovedkostnadene har vært konsulentbistand fra Aquapartner, oppmåling, digitale kart, utsendelse av rekommanderte brev.

 

 

10)  Prosjektbudsjett

Interimstyret har satt opp et foreløpig prosjektbudsjett med de kostnader vi i dag ser må påregnes. Kostnadene for komplett anlegg fram til 1 meter fra hyttevegg ser ut til å ligge i underkant av NOK 150 000 eksklusiv mva per hytteeier dersom alle 27 hytteeierne, som er med i forprosjektet, er med på anlegget.  Eventuell kompensasjon til grunneiere og tilknytningsavgift ca NOK 6 000 i Arendal er ikke inkludert i våre kostnadsoppsett.   Hytteeierne som allerede er tilkoblet sommervannet slipper tilknytningsavgift på vann.

Spesifisert budsjett blir lagt fram for de som blir med på anlegget før endelig beslutning om oppstart blir tatt.

Fordelingen på NOK 150 000 eks mva per hytteeier forutsetter at kostnadsmodellen som skissert tidligere (som vi for øvrig ikke har mottatt noen innsigelser på):

”Fellesanlegget består av hovednettet pluss stikkledning frem til hytteveggen. Denne modellen er basert på likhetsprinsippet og at hytteeierne får levert et ”nøkkelferdig” vann og avløpsanlegg frem til 1 meter fra hytteveggen.  Dokumentert anneks vil ikke telle som boenhet.”

”Løsningen er basert på rettferdighetsprinsippet, men de av hytteeierne som har unormalt lange stikkledninger (gjelder kun to hytteeiere) bør belage seg på å betale noe mer.” 

Hytteeiere som ikke velger å delta på utbyggingen nå må selv bekoste stikkledningen fra nærmeste tilknytningspunkt og frem til egen hyttevegg. I tillegg vil det beregnes en kapitalkostnad på 15% pro anno for andel av felleskostnad. Det vil bli innført et tak for andelskostnaden (i dette tilfellet NOK 300 000, altså en dobling av initiell kostnad). Når andelskostnaden har nådd taket vil den bli inflasjonsjustert. 

 

 

11)  Framdrift

Det ligger noen avhengigheter foran oss og vi ser for oss følgende framdrift videre i prosessen:

·        Hytteeiere som ønsker å delta i anlegget melder seg på

·        Avklaring med grunneiere

·        Forhandling og valg av entreprenør

·        Grimstads behandling av dispensasjonssaken

·        Søknad om igangsetting av tiltak

·        Valg av styre i VØVA SA og organisasjon for gjennomføring av tiltaket

·        Beslutning om igangsetting

 

12)  Informasjonsmøte

Vi kommer til å avholde et felles informasjonsmøte i Drammen onsdag 6. januar 2010 kl. 19.00 hos Helge. Adressen er Albums gate 15. Målsettingen med møtet er å svare på alle spørsmål vedrørende prosessen interimsstyret har vært igjennom, teknisk løsning, prosjektbudsjett osv. Vi oppfordrer hytteeierne til å ta turen til Drammen! Fint om de som ønsker å delta i møte gir beskjed til undertegnede innen 4.januar.  Send oss gjerne også spørsmål i forkant slik at vi kan være best mulig forberedt.

 

13)  Påmelding

Vi inviterer hytteeierne å bli med i realiseringen av prosjektet gitt prisintervallet innenfor NOK 200 000 inkl mva (interimstyrets budsjettmandat) og at man får på plass en enighet med grunneierne. Husk at nå får du anlegget fram til hyttevegg!

VENNLIGST GI BESKJED TIL UNDERTEGNEDE VED Å SVARE PÅ DENNE E-POSTEN OM DU KOMMER TIL Å BLI MED PÅ ANLEGGET!!! Grunnen er at vi ikke ønsker og ikke miste momentum i prosessen og at tilbudet til entreprenørene kun er gyldig i 90 dager.

 

Hvis dere har noen spørsmål vedrørende denne e-posten, vennligst ta kontakt.

Interimsstyret benytter anledningen til å ønske alle en Riktig God Jul og et Godt Nytt År. Vi sees i Drammen 6. januar 2010 kl. 19.00.

Vegard