Fra:                                  Vegard [vegard@vessoya-va.org]

Sendt:                             23. februar 2010 23:13

Til:                                   adv-ejho@online.no; age.b.kvade@if.no; linnkvade@hotmail.com; barbro-m@frisurf.no; odd.arne.urnes@afgruppen.no; gjerd@holteiendom.no; s-omic@online.no; sverre.uldal@kristiansand.kommune.no; Heidi.Hauge.Uldal@kristiansand.kommune.no; k-gishe@online.no; botheim@gmail.com; kbohler@online.no; helge.jordanger@trysilbygg.no; petter.glasenapp@gmail.com; Bjorg.Fossum@asker.kommune.no; otorb-ja@online.no; gunnar.michelsen@gmail.com; geiriaa@online.no; ptoreid@online.no; Nils.Johannes.Nilsen@arendal.kommune.no; tore.midtvedt@ki.se; olav.uldal@kystverket.no; erik.heen@ebnett.no; vidar@toreid.no; helge.rune.salvesen@c2i.net; esh@hjellnesconsult.no; ragnhild.toreid@skbk.no; lailjoh2@start.no; imonefeldt@installit.no; hanneberitmeyer@gmail.com; kalle@veianlegg.no; lars-goran.carlsson2@comhem.se; ola.urnes@bluezone.no; urnest@online.no; kalle@veianlegg.no; asemeyer@gmail.com; unnikvade@hotmail.com; Harald.Thorkildsen@dnv.com; ythorki@online.no; finn.thorkildsen@gmail.com; paalhaah@frisurf.no; helgeuldal@hotmail.com; age.meyer@nenett.no; hakon@mindspring.com

Kopi:                               petter@vessoya-va.org; olav@vessoya-va.org; helge@vessoya-va.org; geir.olai@trysilhus.no

Emne:                              Oppdatering VØVA

Vedlegg:                         Vedlegg 1) Vedtak Grimstad kommune.pdf; Vedlegg 2) Innstilling tildeling VØVA_Aquapartner.pdf; Vedlegg 3) Oppsummering Aquapartner vurdering.xls; Vedlegg 4) Svar fra Grimstad kommune vedrørende tilknytning til Arendal eller Grimstad.pdf; Vedlegg 5) epost ang kostnadsoverslag mm.pdf; Vedlegg 6) Merkostander.pdf; Vedlegg 7) Signert brev fra grunneierne.pdf; Vedlegg 8) Forklaring av de ulike løsningsalternativene til grunneiere.pdf; Vedlegg 9) Kartskisse med og uten Sørensen.pdf

 

Kjære Hytteeiere,

 

Vi jobber fremdeles med å realisere VØVA, men det har dukket opp uforutsette utfordringer med å komme fram til avtaler med grunneierne, Sørensen og Svantesen, som vi dessverre ikke har tatt høyde for. Nedenfor er en kort oppsummering av hvor vi står pt.

 

1)         Entreprenørtilbud

Etter at vi medio januar visste hvem av hytteeierne som skal tilknyttes gikk vi ut med ny forespørsel til entreprenørene om å tilpasse sine tilbud det nye omfanget. Styret i VØVA mottok i slutten av januar, begynnelsen av februar, tre oppdaterte tilbud fra Olav Lindstøl AS, Agder Trafikksystemer AS og Skanska Norge AS.

 

De mottatte tilbudene varierer mer i pris enn det første tilbudet vi mottok. Etter en nøye vurdering av selve tilbudet, entreprenørens økonomiske soliditet og referanser gjennomføringskraft og referanser, valgte styret i VØVA å gå i dialog med Skanska Norge AS for å avklare alle betingelser knyttet til at vi ønsker å inngå en totalentreprisekontrakt som innbefatter fullt ansvar uten regulerbare kostnader.  (se for øvrig Aquapartners evaluering av entreprenørene).

 

Det justerte tilbudet fra Skanska er på NOK 3,1 mill eksl. mva. Tilbudet er en tilnærmet en fikssumsavtale hvor de har få muligheter for tilleggsfakturering. Tilbudet fra Skanska er med andre ord klart innen for de rammene som fullmakten fra januar skisserte (se nedenfor for komplett budsjett)

 

2)         Teknisk løsning

Den tekniske løsningen er basert på samme prinsipper som tidligere opplyst. Det er tilkommet ytterligere en hytte (Thorkilsen) på holmen utenfor Midtvedt. Disse to har felles pumpeledning med hver sin pumpe plassert ved hyttevegg. Vi har valgt å utelukke serviceavtale med pumpestasjoner siden disse er av anerkjent kvalitet og VØVA kan gjøre slik avtale billigere direkte med leverandør.

 

 

3)         Grunneierne 

Vi har ikke fått til en løsning med grunneierne.

 

Styret i VØVA har avholdt to møter med grunneierne, samt diverse korrespondanse per e-post og telefon. Grunneierne har ikke kommet med tilbakemelding på møtereferat, men bare trenert prosessen gjennom ikke å meddele til oss på hvilket punkt våre forslag ikke møter grunneiernes interesser. De innspill vi mottok i sist møte har vi utarbeidet løsning for, dvs alternativ trasè med tilknytning i Grimstad kommune – dette etter påtrykk og ønske fra Tobias og Thomas Sørensen. Disse jobber med planer om et boligfelt, opplyst til oss å inneholde 100-200 boenheter, og de krever at løsning med VØVA må innebære tilknytning til Grimstad og at ledning må holde kommunal standard. Svantesen vil gjennom slik utvikling kunne realisere noen boligtomter og har hittil latt seg styre av Sørensen i vår dialog med grunneierne.

 

Teknisk sett vil en ledning til Grimstad i kommunal standard være utfordrende og ikke tilpasset den belastningen hytteområdet utgjør. Vårt alternativ er derfor, som vi har foreslått men ikke blitt gitt anledning til å presentere for grunneierne, å legge vår planlagte ledning i felles trasè med ekstra Ø90mm pumpeledning beregnet for bruk når belastning fra hytte- og fremtidig boligområde tilsier at Ø90mm er fornuftig å ta i bruk. På dette vis ville Sørensen og Svantesen ha mulighet til å bygge ut sitt boligfelt mot en forberedt kloakkløsning. Vi har videre påpekt at fremtidig boligfelt kan avkloakkeres over VØVA sitt planlagte nett med tilknytning til Arendal. Dette har møtt stor motstand hos Sørensen, men vi har skriftlig mottatt bekreftelse fra Grimstad kommune om at slik løsning er akseptabel for kommunen.

 

Så hvorfor er grunneierne – da i særlig grad Sørensen – opptatt av ikke å komme oss i møte vedrørende våre forslag? Vi oppfatter – med bakgrunn i mottatte tilbakemeldinger – at eneste årsak må være ønske hos grunneierne om å tilrettelegge en løsning for VØVA hvor de skal oppnå avkastning på sin tilbudte løsning, basert på en forutsetning om at VØVA ikke har andre muligheter da man må ha tillatelse fra grunneiere for etablering av ledningsnettet.

 

VØVA har dermed valgt å legge om strategi, utelukke en løsning tilrettelagt for Sørensens planer og arbeide for å oppnå samtykke fra Svantesen om å anlegge ledninger kun på hennes grunn, og da med tilknytning til Arendal som opprinnelig planlagt. Vi legger med dette ingen hindringer for fremtidig boligfelt hos Søresen/Svantesen, men vi gjør hver våre anlegg i hvert vårt tempo. Det er grunn til å tro at Sørensen har ledet Svantesen inn på sin linje uten at Svantesen har oppfattet rekkevidden av dette. Vi tror Svantesen vil kunne endre oppfatning og har derfor sendt et siste tilbud med svarfrist 1. Mars 2010. Med aksept fra Svantesen vil VØVA kunne realisere planlagt tiltak med mindre justeringer.

 

Vedlagt er utvalgt korrespondansen med grunneierne.

 

4)         Status dispensasjonssøknad

Grimstad kommune godkjente dispensasjonssøknaden tirsdag 9. februar 2010. Tidligere har miljøavdelingen hos Fylkesmannen gitt positiv uttalelse til vår søknad om dispensasjon for å bygge ut vann og avløpsnettet. Kystverket har også gitt tilslutning med en del betingelser vi må oppfylle ved kryssing av kanalen.

 

Hyggelig å registrere at kommunen har gitt oss 50% rabatt på saksomkostningene, altså ned fra NOK 10 000 til NOK 5 000 (se vedlegg for vedtaket).

 

5)         Skattesøknad

Styret i VØVA har mottatt brev fra skatteetaten som sier at ”Registreringen i merverdiavgiftsmanntallet kan gjennomføres når VØVA kan dokumentere at investeringene har passert NOK 250 000”.

 

Dette anser styret som meget positivt og som ytterligere sannsynliggjør at VØVA for mva refusjonen som vi tidligere har beskrevet.

 

6)         Status økonomi forprosjekt

Når de siste regningene vil bli betalt så har VØVA et underskudd på ca. NOK 3 900. Styret i VØVA vil dekke underskuddet midlertidig, men viderefakturere det til hytteeierne.

 

7)         Prosjektbudsjett

Styret har som nevnt mottatt tilbud fra Skanska på NOK 3,1 mill. I tillegg vil har styret budsjettert med en del andre kostnader som vil kommer. Nedenfor har vi kort oppsummert de ulike kostnadspostene og hva anlegget forventes å koste pt.

 

 

Post

Beskrivelse

Beløp

Kostnadsposter som er mva belagt

 

1

Totalentreprise

3 105 608

2

Kommunale avgifter

30 000

3

Oppfølgingstjenester Aqvapartner AS

80 000

4

Framføring strøm

70 000

5

Bevaring eksisterende vanntilførsel

10 000

6

Juridisk bistand

20 000

7

Nabovarsler

5 000

8

Uforutsett

300 000

9

Sum mva belagte kostnader (eksl. Mva)

3 620 608

10

Mva

868 946

11

Sum mva belagte kostnader

4 489 554

Kostnader som ikke er mva belagt

 

12

Kompensasjon til grunneiere

350 000

13

Kompensasjon til styre og teknisk rådgiving til styret

115 000

14

Fiber

78 000

15

Dag Tønseth

10 500

16

Sum ikke mva belagte kostnader

553 500

17

Totale kostnader for realisering av VØVA anlegget inkl. mva

5 043 054

18

Driftskapital VØVA (inkl. mva)

100 000

19

Totale kostnader for anlegget + driftskapital

5 143 054

20

Tilknytningsavgift fra Tallaksen

-70 000

21

Tilleggsavgift fra Midtvedt/Thorkildsen

-120 000

22

Sum kostnader til fordeling på hytteeiere for anlegget

4 953 054

23

Antall hytteeiere som er med på hele anlegget

26

24

Kostnad per hytteeier inkl. mva

190 502

 

 

 

Fullmakt

200 000

Lavere innbetaling sml med fullmakt

9 498

Kostnad uten mva per hytteeier inklusiv driftskapital

164 389

 

Kommentarer til budsjettet

Post 1) Totalentreprisen er basert på oppdatert tilbud fra Skanska Norge AS med en kontrakt som er en tilnærmet fikssumavtale for å redusere risiko for kostnadsoverskridelser. I totalentreprisen ligger det også inne kostnader i forbindelse med rehabilitering av veien for rundt NOK 50 000. Kontrakten.

 

Post 12) Kompensasjon til grunneiere gjelder to grunneiere, Svantesen og Terjesen.

 

Post 13) Kompensasjonen til styret er basert på hva andre vann og avløpslag har fått godkjent av sine respektive generalforsamlinger. Det som ligger til grunn er en kompenasjon på NOK 450 for hver hele time som jobbes for VØVA, samt NOK 1 250 for i kompenasjon for hvert styremøte. Videre inneholder posten reisekostnader, samt en kompenasjon til styrets tekniske rådgiver som har vært, og fremdeles er, uvurderlig for realiseringen av VØVA. 

 

Post 20) Tallaksen er kun med på hovednettet og vil selv bekoste egen stikkledning.

 

Post 21) Midtvedt og Thorkilsen kommer til å betale NOK 60 000 mer enn de resterende hytteeierne pga en betydelig høyere merkostnad for deres stikkledning.

 

Styret legger til grunn at hytteeierne må legge ut for mva og at den på et senere tidspunkt vil bli refundert og dermed også tilbakebetalt til hytteeierne. Forventet innbetaling til VØVA er NOK 190 000 per hytteeier, med unntak av spesialtilfellene beskrevet over.

 

8)         Fremdrift

Videre fremdrift vil være helt avhengig av responsen fra familien Svantesen på VØVAs tilbud oversendt 22.02.2010. Følgende muligheter står vi overfor:


 

Det er viktig at hytteeierne står sammen for å kunne få realisert VØVA på en optimal måte. Dersom vi får negativ tilbakemelding fra Svantesen vil styret komme med en innstilling over aktuelle alternativer for videre fremdrift og realisering.

 

Vi i styret i VØVA håper Svantesen får samme forståelse av situasjonen som VØVA og aksepterer tilbudet vi har oversendt slik at vi slipper å vurdere alternative løsninger.

 

Ny oppdatering kommer mandag 1. mars 2010.

 

Hvis dere har noen kommentarer eller innspill, vennligst ikke nøl med å ta kontakt.

 

Med vennlig hilsen

Vegard Urnes,

 

På vegne av styret i VØVA

 

Oversikt over vedlegg:

Vedlegg 1) Vedtak Grimstad kommune

Vedlegg 2) Innstilling tildeling VØVA_Aquapartner

Vedlegg 3) Oppsummering Aquapartner vurdering

Vedlegg 4) Svar fra Grimstad kommune vedrørende tilknytning til Arendal eller Grimstad

Vedlegg 5) epost ang kostnadsoverslag med mer

Vedlegg 6) Merkostander

Vedlegg 7) Signert brev fra grunneierne

Vedlegg 8) Forklaring av de ulike løsningsalternativene til grunneiere

Vedlegg 9) Kartskisse med og uten Sørensen