Fra:                                  Vegard [vegard@vessoya-va.org]

Sendt:                             12. januar 2010 22:39

Til:                                   adv-ejho@online.no; age.b.kvade@if.no; linnkvade@hotmail.com; barbro-m@frisurf.no; odd.arne.urnes@afgruppen.no; gjerd@holteiendom.no; s-omic@online.no; sverre.uldal@kristiansand.kommune.no; Heidi.Hauge.Uldal@kristiansand.kommune.no; k-gishe@online.no; botheim@gmail.com; kbohler@online.no; helge.jordanger@trysilbygg.no; petter.glasenapp@gmail.com; Bjorg.Fossum@asker.kommune.no; otorb-ja@online.no; gundhalv@online.no; gunnar.michelsen@gmail.com; geiriaa@online.no; ptoreid@online.no; Nils.Johannes.Nilsen@arendal.kommune.no; tore.midtvedt@ki.se; olav.uldal@kystverket.no; post@tallaksen.no; erik.heen@ebnett.no; vidar@toreid.no; helge.rune.salvesen@c2i.net; esh@hjellnesconsult.no; ragnhild.toreid@skbk.no; visva@online.no; assoeren@online.no; lailjoh2@start.no; imonefeldt@installit.no; hanneberitmeyer@gmail.com; kalle@veianlegg.no; lars-goran.carlsson2@comhem.se; ola.urnes@bluezone.no; urnest@online.no; kalle@veianlegg.no; asemeyer@gmail.com; unnikvade@hotmail.com; Harald.Thorkildsen@dnv.com; ythorki@online.no; finn.thorkildsen@gmail.com; paalhaah@frisurf.no; helgeuldal@hotmail.com

Kopi:                               helge@vessoya-va.org; Petter von Glasenapp; olav@vessoya-va.org

Emne:                              VØVA fullmakt

Vedlegg:                         Fullmakt VØVA_12 01 2010 PDF.pdf; Samvirkeavtalen mellom VØVA hytteiere og grunneiere_12 01 2010 PDF.pdf; Vedtekter VØVA versjon 4 12-01-2010 PDF.pdf

 

Kjære hytteeiere,

 

Det er nå eller aldri for helårs vann og avløp på Vessøyneset!

 

Informasjonsmøtet som ble avholdt den 6. januar var etter styrets vurdering et meget postivt møte, og vi håper deltakerne er av samme oppfatning.  Takk for konstruktive innspill og tilbakemeldinger. Det er motiverende at 18 hytteeiere allerede nå har sagt at de vil være med på å realisere VØVA, men ideelt sett så bør ALLE benytte anledningen til å koble seg på helårs vann og avløp! Det er ikke for sent ennå.

 

Vi har brukt tiden siden sist med å få ferdigstilt en fullmakt og en samvirkeavtale som gjør det mulig for VØVA å jobbe videre for å realisere anlegget (se vedlegg ”Fullmakt” og ”Samvirkeavtale”). Vi har også hatt en gjennomgang av vedtektene og oppdatert disse slik at de er harmonisert med samvirkeavtalen og intensjonene til Laget: Bygge og drifte et vann og avløpsanlegg på Vessøyneset.

 

Den videre prosess er som følger:

 

1)            Styret i VØVA må få en bindende fullmakt av de hytteeierne som vil delta på utbyggingen av anlegget under den forutsetning av at prosjektkostnad ikke kommer til å overstige NOK 200 000, for den enkelte deltaker. Beløpet er inklusiv eventuell kompensasjon til grunneiere

2)            Hytteeierne som vil delta på utbygging av anlegget må returnere signert Fullmakt og Samvirkeavtale innen mandag 18. januar 2010 til følgende adresse: VØVA, Att: Vegard Urnes, Åsliveien 3a, 1368 Stabekk. I tillegg må alle hytteeierne bekrefte per e-post at man deltar på utbyggingen slik at styret i VØVA enklere får oversikt over deltakerne.

3)            De av hytteeiere som IKKE blir med videre på VØVA, og vann og avløpsprosjektet slettes fra e-post listen – forprosjektet er ferdig! I tillegg vil kapitalkostnadselementet på 15% per år gjøres gjeldende for tilknytningsavgiften dersom man ønsker å tilknytte seg på et senere tidspunkt.

4)            Etter at Styret i VØVA har mottatt alle fullmaktene fra hytteeierne, vil styret gjennomføre følgende:


i)        fremforhandler endelig totalentreprisekontrakt med en entreprenør,

ii)       følge opp at VØVA får godkjent LNF dispensasjonssøknad i Grimstad kommune, og

iii)     fremforhandle avtaler med grunneiere.

 

5)            Når i), ii) og iii) er gjennomført, og kostnadene for å realisere prosjektet ikke overstiger NOK 200 000 per medlem vil styret beslutte oppstart av prosjektet. Det innebærer at de deltakende hytteeierne må betale inn prosjektmidlene på VØVAs konto innen kort frist (se detaljer i dokumentet ”Fullmakt”). Samtidig utvides VØVA med antall medlemmer som har meldt seg på og Samvirkeavtalen tinglyses på den enkelte eiendom.

 

6)            Byggingen av anlegget vil bli påbegynt så snart forannevnte forhold er på plass. Vi jobber fortsatt med ambisjon om at det kan skje i mars.

 

7)            Alle hytteeierne må møte entreprenøren minst en gang for å avtale eksakt hvor på eiendommen stikkledningen skal ligge. Dette vil bli avtalt individuelt med den enkelte hytteeier.

 

Et viktig poeng (sitat fra vedtektene til VØVA under paragraf 9):

 

”Når anlegget er ferdigstilt, driftsatt og alle investeringskostnader betalt utarbeides et endelig regnskap for prosjektet. Etterkalkulert tilknytningsavgift fastsettes på grunnlag av samlet investeringskostnad med tillegg kr 100 000 som avsetning for drift av selskapet Overskudd tilbakebetales forholdsmessig likt til hver andel i foretaket ved utbetalingstidspunktet.  Evt underskudd faktureres til andelseier”

 

Kommentar til driftskapitalen: Driftskapitalen fordeles på antall andeler som er med i prosjektet, dvs kr 5.000,- pr andel om det er 20 hytteeiere som deltar.

 

Vi er ydmyke for at det dreier seg om mye penger for den enkelte. Samtidig tillater vi oss å minne om at styret i VØVA har lagt ned over 800 timer i prosjektet frem til nå vederlagsfritt, og at dette kommer alle deltakerne til gode ved at totalsummen holdes så lav som mulig.

 

DET ER NÅ ELLER ALDRI FOR VØVA.

 

SØRG FOR AT DU HAR RETURNERT SIGNERT FULLMAKT OG SAMVIRKEAVTALE TIL VØVA INNEN MANDAG 18. JANUAR 2010 + SENDT EN BEKREFTENDE E-POST TIL VØVA OM DELTAKELSEN.

 

Styret i VØVA ser frem til et positivt og godt samarbeid i neste fase av prosjektet!

 

Hvis dere har noen spørsmål i forbindelse med denne e-posten, vennligst ikke nøl med å ta kontakt med en av oss som sitter i styret i VØVA (se www.vessoya-va.org for kontaktdetaljer).

 

Med vennlig hilsen

Vegard